YERAPH STUDIO

                     

HAPPY NEW YEAR (>▽<)

微风摇曳着窗帘,夕阳斜射入教室,在那里鼓起勇气告白的少年。即使现在也能清晰地回想起她的声音「当朋友,不行吗?」